Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ik ben aangesloten als natuurgeneeskundige bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). De  Algemene Voorwaarden hieronder zijn van toepassing op mijn werkzaamheden.

Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Kinesioloog: de therapeut, lid van een Beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog;
Cliënt: degene aan wie door de kinesioloog advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de kinesioloog wordt uitgeoefend. De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Kinesioloog, Cliënt, en Praktijkadres.

Uitgangspunten/basis van de kinesiologische behandeling

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. De spiertest is echter niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan. |
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesemremedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens de behandelovereenkomst werkt.
 • De kinesioloog is gehouden aan de beroepscodes van de VBAG en RBCZ.

Vertrouwelijkheid van de consulten, geheimhouding en het cliëntendossier

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Indien cliënt na het intake consult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgconsult, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd en ondertekend door cliënt en kinesioloog.
 • De kinesioloog houdt zich aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Dit dossier kan op diens verzoek door de cliënt worden ingezien.
 • Alleen met diens schriftelijke toestemming kunnen gegevens worden gedeeld met anderen zoals de huisarts of andere therapeuten. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hebben nabestaanden onder strikte omstandigheden recht van inzage in het dossier.
 • De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De kinesioloog verricht behandeling alleen met toestemming van de cliënt, wat ook is vastgelegd in de behandelingsovereenkomst.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat een ouder of verantwoordelijke begeleider/verzorger bij de behandeling aanwezig dient te zijn.
  Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is dit niet noodzakelijk.
  Bij kinderen onder de 16 jaar sluit de kinesioloog een behandelingsovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie over de behandeling te geven in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarige kinderen in overleg en met overeenstemming van het kind.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt in principe 5 kwartier, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.
 • Het intakegesprek duurt in principe anderhalf uur, met een uitloop naar 2 uur.
 • De kosten van de therapie bedragen € 68 voor het intakegesprek en € 62,50 voor een vervolgconsult (prijzen 2022). Bij een verandering van de tarieven zal de kinesioloog hier ruim tevoren melding van maken in een nieuwsbrief of tijdens het consult van de cliënt.
 • Betaling van de behandeling is via PIN, contant of indien zo afgesproken, door overmaking van het bedrag binnen 14 dagen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op de voicemail, per e-mail, whatsapp of telefonisch). Als dit niet gebeurt, wordt de tijd van het consult in rekening gebracht. Alleen in bepaalde (overmacht) situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De kinesioloog bepaalt of een situatie overmacht is en onder de uitzondering valt.
 • Bij het vergeten van een afspraak en dus niet op komen dagen op het praktijkadres op het afgesproken tijdstip wordt de tijd van het consult in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke hier te lezen is en indien gewenst als papieren versie verkrijgbaar is in de praktijk. De eerste stap is de klacht met de kinesioloog te bespreken.
 • De kinesioloog volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.
 • Metta4balance en Marjet Gregory zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Metta4balance en Marjet Gregory zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door het betreden van het praktijkadres Abraham van der Hulstlaan 4 in Bennebroek, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoeding van de behandelingen

 • Kinesiologie valt onder de aanvullende zorgverzekering. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter kinesiologie consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om vóór het bezoek aan de kinesioloog na te gaan of hij/zij deze kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgt van de eigen zorgverzekeraar (u ook kijken op de website www.zorgwijzer.nl). Omdat kinesiologie consulten onder de aanvullende verzekering vallen, wordt daarmee niet uw eigen risico aangesproken.
 • U dient de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de kinesioloog te betalen, waarna u de factuur van het consult zelf indient bij uw zorgverzekeraar.

Bijzondere bepalingen

 • Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te geven, kan zij voorstellen een collega-kinesioloog in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of per email aan de kinesioloog kenbaar te maken en eindigt de samenwerking per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog.

Beëindiging behandeling

 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de kinesioloog in de overeenkomst beëindigt, zal hij/zij op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft de behandeling tegen het advies van de kinesioloog in te hebben beëindigd.
 • De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie de ondersteuning bieden die in haar macht en kunnen ligt, tot de cliënt in behandeling is bij een passende andere zorgverlener.

Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan toelichting op de Algemene Voorwaarden, neemt u dan gerust contact op!

Scroll naar boven